Nieuws


Excessief lenen bij eigen vennootschap

Vanaf 2023 mag u samen met uw partner nog slechts tot 700.000 euro onbelast lenen van uw eigen vennootschap(pen). Een uitzondering geldt voor de financiering van uw eigen woning. Dit is geregeld met het Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap, dat de Eerste Kamer op 20 december 2022 heeft aangenomen. Wanneer u als aanmerkelijkbelanghouder samen met uw partner meer dan 700.000 euro leent, dan wordt het meerdere vanaf 2023 per jaareinde belast met 26,9 procent inkomstenbelasting alsof het een dividenduitkering is. Dit maximumbedrag geldt ook voor leningen vanuit uw vennootschap aan een persoon en diens partner samen die met u of uw partner is verbonden. Omdat het eerste toetsmoment 31 december 2023 is, hebt u tot dat moment de tijd om bovenmatige schulden zoveel mogelijk af te lossen. Let op: Per 1 januari 2024 daalt het maximumbedrag voor deze regeling van 700.000 euro naar 500.000 euro.

BTW tarief op pubquiz

KANTOOR GESLOTEN TIJDENS KERST EN NIEUWJAAR

Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten vanaf 27 december 2023 tm 29 december 2023. Wij zijn wel per mail en whatsapp bereikbaar.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2024.

Directie en medewerkers

Langstraat Advies B.V.

UBO Register

Hoe nu verder met het UBO-register?

Het is frappant, dat het HvJEU beslist heeft, dat de Europese wetgever zelf regels in het leven geroepen heeft, waarmee inbreuk gemaakt wordt op de grondrechten in het Handvest – en waarschijnlijk ook de AVG. De nationale regelgeving ter uitvoering van de gewijzigde anti-witwasrichtlijn is daarmee ook een inbreuk op deze grondrechten en de publicatie van de gegevens van UBO’s in de ingestelde registers ook.

Dat is nogal wat. Dat betekent dat de Europese wetgever de plank flink mis geslagen heeft en bovendien nationale wetgevers en uitvoeringsorganisaties zoals de KvK – en een groot aantal betrokkenen (UBO’s en bedrijven) heeft opgezadeld met een enorme belasting, die neerkomt op een regelrechte inbreuk op onze rechten op privacy.

Opschorting verstrekking gegevens Nederlandse UBO-register

Minister Kaag (Financiën) heeft per direct de informatieverstrekking uit het UBO-register ‘tijdelijk’ opgeschort (zie Accountancy van Morgen 25 november 2022, verwijzend naar de Kamerbrief van de Minister van 22 november 2022).

Mogelijk zal ook op Europees niveau de gewijzigde anti-witwasrichtlijn eens goed moeten worden bekeken. Aanpassingen daarin zullen dan ook weer op nationaal niveau geïmplementeerd moeten worden.

MdV, 30-11-2022

Arbeidsrecht specialist

Maria is op 1 december 2022 geslaagd voor haar opleiding Arbeidsrecht Specialist. Zij kan vanaf nu onze klanten helpen met Arbeidsrecht vragen.

Werktijdverkorting

Doen in een gemiddeld jaar ongeveer tweehonderd bedrijven een beroep op de werktijdverkorting, zaterdag waren dat er volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) al ruim 5.000 van de in totaal 400.000 Nederlandse bedrijven (met minimaal één werknemer in dienst).

Doen in een gemiddeld jaar ongeveer tweehonderd bedrijven een beroep op de werktijdverkorting, zaterdag waren dat er volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) al ruim 5.000 van de in totaal 400.000 Nederlandse bedrijven (met minimaal één werknemer in dienst). Dat was een verdubbeling ten opzichte van de dag daarvoor. De kans is groot dat het aantal nog verder oploopt. „Het gaat heel hard nu, dat is duidelijk”, zegt een woordvoerder van het ministerie.

 The cabinet therefore announced on Thursday: the shortening of working hours, in which companies temporarily leave their employees working fewer hours, will be extended.

Een week geleden ging het voornamelijk om bedrijven met ongeveer tien werknemers en werden alleen bepaalde sectoren, zoals de reisbranche, hard getroffen. Maar inmiddels gaat het om allerlei soorten bedrijven, van klein tot groot. Zo vroeg KLM vrijdag een werktijdverkorting van 30 procent aan voor al haar 33.000 werknemers. Om al die aanvragen goed te kunnen verwerken heeft het ministerie van SZW extra mensen ingezet.

1.Wat is werktijdverkorting precies?

Bedrijven die getroffen worden door een calamiteit die buiten hun ondernemersrisico ligt, zoals de uitbraak van het coronavirus, kunnen een beroep doen op de werktijdverkorting. Zo’n tegenslag moet tenminste twee weken en maximaal 24 weken als gevolg hebben dat het personeel (veel) minder te doen heeft, waardoor de inkomsten teruglopen.

Om aanspraak te maken op de regeling moet minstens 20 procent van de werknemers helemaal geen werk meer hebben. Voor dat aantal ‘nutteloze’ uren kunnen werkgevers een beroep doen op de werkloosheidsuitkering. De werknemers om wie het gaat spreken dan hun ww-rechten aan.

Op die manier hoeven bedrijven die in de kern gezond zijn, op korte termijn geen werknemers te ontslaan. Ná zo’n crisis kunnen ze dan gewoon weer op volle kracht verder, is het idee. Zoiets moet een al te zware economische klap voorkomen, omdat een hoop banen behouden blijven. Alle bedrijven met mensen in dienst kunnen aanspraak op de regeling maken.

2.Is de regeling goed genoeg toegerust op de huidige coronacrisis?

Niet helemaal, zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat zit hem in de snelheid van de regeling: bedrijven moeten zes weken wachten totdat uitkeringsinstantie UWV geld voor hun werknemers uitkeert. Volgens een woordvoerder van VNO-NCW duurt dat voor sommige bedrijven te lang. In die periode kunnen de kosten al te hoog oplopen om het hoofd nog boven water te houden.

Bovendien kunnen ondernemers, áls ze eenmaal een aanvraag hebben ingediend, die aanvraag pas na zes weken weer wijzigen. Een hotel kan vóór de aangescherpte coronamaatregelen van donderdag dus al een werktijdverkorting van 30 procent hebben aangevraagd, terwijl 60 procent intussen realistischer is. Ook dat duurt sommige bedrijven te lang, zegt VNO-NCW.

3.Geldt werktijdverkorting voor alle medewerkers?

Nee. Voor flexwerkers, waaronder oproepkrachten en mensen met een nul-urencontract, kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd. Voor vakbond FNV is dat dan ook de grootste tekortkoming van de regeling. Want dat betekent dat er vaak alsnog veel mensen uit moeten. Zo kondigde KLM vrijdag al aan 1.500 tot 2.000 tijdelijke contracten niet te verlengen. Ook voor zzp’ers geldt de regeling niet – al kunnen zij in bepaalde gevallen aanspraak maken op het besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Daar komt volgens een woordvoerder van de vakbond nog eens bij dat werknemers tijdens de werktijdverkorting aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Mochten zij na deze crisis helemaal werkloos raken, dan gaat die tijd van hun ww-recht af.

Zowel FNV als VNO-NCW zeggen over dit soort tekortkomingen nu in gesprek te zijn met het ministerie.

4.Profiteert de economie van de regeling?

De laatste keer dat werktijdverkorting als crisismaatregel is toegepast, was tijdens de economische crisis eind 2008. Het ministerie van SZW liet de effectiviteit van de werktijdverkorting daarna, in 2012, onderzoeken en kwam tot de conclusie dat het economische effect ervan op macroniveau niet groot is geweest. Al neemt dat niet weg dat afzonderlijke bedrijven er destijds baat bij hebben gehad.

Uit een Franse studie uit 2009 blijkt zelfs dat werktijdverkortingsmaatregelen het aantal ontslagen op de langere termijn juist kunnen vergroten, wanneer ze te lang worden toegepast. Banen worden namelijk kunstmatig in stand gehouden, en dat remt de noodzaak voor bedrijven om structureel te hervormen. Is de periode voorbij, en blijkt de sector toch een enorme klap te hebben gehad, dan moet er alsnog personeel uit. Misschien zelfs wel meer dan in eerste instantie nodig was geweest.

Belastingaangifte 2019

Vanaf vandaag kunt u weer een afspraak maken voor invullen van uw aangifte. Wij zijn bereikbaar op de bekende telefoonnummers of per mail.

ALPE D’UZES 2018

Dit jaar op 7 juni 2018  doet het team van Langstraat Advies B.V. mee aan de Alpe D’uzes. Bij een aantal van onze klanten staat een spaarpot speciaal voor dit goede doel..

Vermogen Box 3

Rechtbank: Fictief rendement op vermogen mag

Bron: ANP

De vermogensrendementsheffing die de fiscus oplegt en uitgaat van het fictief rendement van 4%, is niet in strijd met Europese verdragen. Dat heeft de belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald in een proefproces dat werd aangespannen door de Bond voor Belastingbetalers.

Europees verdrag

De heffing gaat uit van een fictief rendement op vermogens van 4%, waarover vervolgens 30% belasting moet worden betaald. Dat rendement van 4% werd de afgelopen jaren in werkelijkheid echter vaak niet gehaald, door de lage rente. De heffing is daarom volgens de Bond in strijd met het eigendomsrecht, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Rechtbank volgt niet

De rechtbank was het daar niet mee eens, omdat niet is bewezen dat het rendement van 4% voor particuliere beleggers volstrekt onhaalbaar is. Dat spaartegoeden geen 4% rendement opleveren is in dat verband niet voldoende, aldus de rechter.

Niet in strijd met eigendomsrecht

Ongeveer 15.000 boze spaarders hebben zich verenigd en noemen zich de Bond voor Belastingbetalers. Zij vinden het onbegrijpelijk dat de wetgever nog niet heeft ingegrepen. De rechter boog zich over zaken waarin de belastingplichtigen stelden dat in de jaren 2013 en 2014 het forfaitaire rendement van 4% te veel afwijkt van het rendement dat daadwerkelijk kon worden behaald. De Hoge Raad oordeelde eerder al dat de rendementsheffing in de jaren 2010 en 2011 niet in strijd was met het Europese verdrag. De rechtbank zag geen reden om voor 2013 en 2014 anders te oordelen.

Meer proefprocessen

De zaak is hiermee nog niet afgedaan. Er lopen nog proefprocessen bij drie andere rechtbanken en de Bond voor Belastingbetalers gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in Breda in beroep. Uiteindelijk wil de bond de zaken over 2013 en 2014 ook voorleggen aan de Hoge Raad.

Wijziging

De vermogensrendementsheffing is met ingang van dit jaar overigens gewijzigd. Er gelden nu drie schijven met verschillende belastingpercentages, voor vermogens tot € 75.000, tussen € 75.000 en € 975.000 en vanaf € 975.000.